DORUČUJEME DO CELÉHO SVETA

Hľadať

Podmienky služby

Všeobecné obchodné podmienky a informácie o zákazníkovi

I. Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce obchodné podmienky platia pre všetky zmluvy, ktoré s nami ako dodávateľom (Cleanbeauty Ltd.) uzatvárate prostredníctvom webovej stránky www.tannymaxx.com. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je zahrnutie Vašich vlastných podmienok, ak je to potrebné, vylúčené.

(2) „Spotrebiteľom“ v zmysle nasledujúcich nariadení je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny obchod, ktorý v drvivej miere nemožno pripísať ani jeho obchodnej, ani nezávislej profesnej činnosti. Pojem „podnikateľ“ označuje každú fyzickú osobu, právnickú osobu alebo oprávnené zodpovedné partnerstvo, ktoré uzavrú právnu transakciu v rámci svojej nezávislej profesnej alebo obchodnej činnosti.

§ 2 Uzavretie zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je predaj produktov.

(2) Umiestnením predmetného produktu na našu webovú stránku Vám poskytujeme záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v popise produktu.

(3) Kúpna zmluva sa uskutočňuje prostredníctvom systému online nákupného košíka nasledovne:
Produkty určené na nákup sa presunú do „nákupného košíka“. Nákupný košík môžete zvoliť pomocou príslušných tlačidiel na navigačnom paneli a kedykoľvek v ňom vykonať zmeny.
Po vyvolaní stránky „Pokladňa“ a zadaní požadovaných osobných údajov a platobných a prepravných podmienok sa potom všetky informácie o objednávke opäť zobrazia na stránke so súhrnom objednávky.
Ak ste na uskutočnenie platieb použili systém okamžitých platieb (napr. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), budete presmerovaní do nášho online obchodu na stránke so súhrnom objednávky alebo ďalej na platobnú bránu poskytovateľa okamžitých platieb.
Ak ste presmerovaní do systému okamžitých platieb, budete vyzvaní zadať svoje údaje. Potom sa vrátite na stránku so súhrnom objednávky v našom online obchode.
Pred odoslaním objednávky môžete znova skontrolovať všetky údaje, zmeniť ich (čo je možné vykonať aj pomocou funkcie „späť“ v internetovom prehliadači) alebo zrušiť nákupnú transakciu.
Kliknutím na tlačidlo „Zadať objednávku v spojení so záväzkom zaplatiť“ dôjde k odoslaniu objednávky a Vášmu súhlasu s prijatím objednávky právne záväzným spôsobom, ktorého dôsledkom je uzavretie kúpnej zmluvy.

(4) Vykonanie objednávky a zasielanie všetkých podrobností potrebných pri uzavretí zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, čiastočne automatizovaným spôsobom. Z tohto dôvodu musíte zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú ste u nás uložili, bola správna a aby bol zaručený príjem príslušných e-mailov. Musíte sa predovšetkým ubezpečiť, že príslušné e-maily nie sú blokované filtrom SPAM.

§ 3 Zadržovacie právo, výhrada vlastníckych práv

(1) Zadržovacie právo môžete uplatniť, iba ak sa v príslušnej situácii vyskytnú nároky z rovnakého zmluvného vzťahu.

(2) Tovar zostáva našim majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

§ 4 Záruka

(1) Platia zákonné záručné práva.

(2) Ako spotrebiteľ ste požiadaní, aby ste ihneď po dodaní skontrolovali úplnosť, viditeľné vady a poškodenie pri preprave produktu a aby ste bezodkladne a písomne oznámili svoje sťažnosti nám a prepravnej spoločnosti. Aj keď tejto žiadosti nevyhoviete, nebude to mať žiadny vplyv na Vaše zákonné záručné nároky.

§ 5 Rozhodné právo, miesto plnenia, jurisdikcia

(1) Uplatňuje sa nemecké právo. Táto voľba práva sa vzťahuje na zákazníkov, iba ak nemá za následok zrušenie ochrany zaručenej kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej sa nachádza obvyklé bydlisko príslušného zákazníka (zásada „výhody v prípade pochybností“).

(2) Ak nie ste spotrebiteľom, ale podnikateľom, právnickou osobou podľa verejného práva alebo inštitucionálnym fondom riadeným verejným právom, je naším miestom podnikania miesto jurisdikcie a miesto plnenia všetkých služieb, ktoré z podnikania vyplývajú. Rovnaká podmienka platí pre situácie, v ktorých nemáte spoločné miesto s jurisdikciou v Nemecku alebo EÚ, ako aj pre situácie, v ktorých nie je v čase začatia konania známe miesto bydliska alebo obvyklé miesto pobytu. To nemá žiadny vplyv na schopnosť obrátiť sa na súd v inej jurisdikcii.

(3) Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sú výslovne nepoužiteľné.
II. Informácie o zákazníkovi

1. Údaje predávajúceho

Cleanbeauty Ltd.
First Floor
1 Penrose Docl
Cork
T23 KW81
Ireland
E-Mail: info@tannymaxx.com


Alternatívne spôsoby riešenia sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov (platforma ODR), ktorú je možné pozrieť na adrese: https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informácie týkajúce sa uzavretia zmluvy

Technické kroky spojené s uzavretím zmluvy, samotným uzavretím zmluvy a možnosťami opravy sú vykonávané v súlade s predpismi „uzavretie zmluvy“ v našich Všeobecných obchodných podmienkach (časť I.).

3. Zmluvný jazyk, uloženie textu zmluvy

3.1 Zmluvným jazykom je angličtina.

3.2 Celý text zmluvy nie je u nás uložený. Pred odoslaním objednávky je možné prostredníctvom systému online nákupného košíka údaje o zmluve vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou tlačovej funkcie prehliadača. Po prijatí objednávky Vám e-mailom zašleme údaje o objednávke, zákonom stanovené podrobnosti týkajúce sa zmlúv o predaji na diaľku a Všeobecné obchodné podmienky.

4. Hlavné špecifikácie produktu alebo služby

Kľúčové špecifikácie tovarov a/alebo služieb nájdete v príslušnej ponuke.

5. Ceny a platobné podmienky

5.1 Ceny uvedené v príslušných ponukách predstavujú celkové ceny, rovnako ako náklady na dopravu. Zahŕňajú všetky komponenty ceny vrátane všetkých súvisiacich daní.

5.2 Náklady na odoslanie, ktoré vzniknú, nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Môžu byť zobrazené kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo v príslušnej cenovej ponuke. V priebehu zadávania objednávky sa zobrazujú osobitne. Dohodnutá kúpna cena Vám bude o tieto náklady navýšená, pokiaľ nie je potvrdené bezplatné doručenie.

5.3 Ak sa doručuje do krajín mimo Európskej únie, môžu nám vzniknúť neprimerané dodatočné náklady, ako sú clá, dane alebo poplatky za prevod peňazí (poplatky za prevod alebo devízu účtované bankami). Tieto náklady budete musieť znášať.

5.4 Rovnako musíte znášať náklady spojené s prevodom peňazí v prípadoch, keď sa zásielka uskutoční do členského štátu EÚ, ale platba sa uskutoční mimo Európskej únie.

5.5 Spôsoby platby, ktoré máte k dispozícii, sa zobrazia kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo sú uvedené v príslušnej cenovej ponuke.

5.6 Pokiaľ nie je pre príslušné spôsoby platby stanovené inak, platobné nároky vyplývajúce zo zmluvy, ktorá bola uzavretá, sú splatné okamžite.

6. Dodacie podmienky

6.1 Dodacie podmienky, dátum dodania a existujúce obmedzenia dodávok, ak sú uplatniteľné, nájdete kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

6.2 Ak ste spotrebiteľom, je zákonom regulované nasledovné: Riziko náhodného zničenia alebo znehodnotenia predanej položky počas prepravy na Vás prechádza až pri dodaní predmetnej veci, bez ohľadu na to, či je preprava poistená. Táto podmienka neplatí, ak ste si nezávisle objednali prepravnú spoločnosť, ktorá nebola špecifikovaná nami, alebo osobu, ktorá bola inak poverená vykonaním prepravy.

7. Zákonná záruka

Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami „Záruka“ v našich Všeobecných obchodných podmienkach (časť I).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Údaje o zákazníkovi boli vytvorené právnikmi špecializovanými na právo IT, ktorí pracujú pre Händlerbund, a ich súlad s právnymi predpismi je neustále kontrolovaný. Händlerbund Management AG zaručuje právnu bezpečnosť textov a preberá zodpovednosť za prípadné varovania. Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service.).

Posledná aktualizácia: 23.10.2019

Nájdite svoj produkt