DORUČUJEME DO CELÉHO SVETA

Hľadať

Pravidlá vrátenia peňazí

Právo spotrebiteľov na odstúpenie
(„Spotrebiteľom“ je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny obchod, ktorý v drvivej miere nemožno pripísať jej obchodnej alebo nezávislej odbornej činnosti.)

Pokyny na odstúpenie

Právo na odstúpenie
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do jedného mesiaca bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov.
Lehota na odvolanie je jeden mesiac s účinnosťou odo dňa,

- v ktorom ste Vy alebo Vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali produkty do vlastníctva, ak ste si objednali jeden alebo viac produktov v rámci štandardnej objednávky a tento/tieto produkt/produkty je/sú dodávané jednotne;

- v ktorom ste Vy alebo Vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, vlastnili posledný produkt za predpokladu, že ste si objednali niekoľko produktov v rámci štandardnej objednávky a tieto produkty sa dodávajú osobitne;

Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie, musíte nás informovať (Cleanbeauty Ltd.,First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, e-mail: info@cleanbeauty.ltd) o Vašom rozhodnutí odvolať túto zmluvu prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odvolanie, ktorý však nie je povinný.

Z dôvodu zabezpečenia lehoty na odvolanie stačí, ak pošlete oznámenie o uplatnení práva na odvolanie pred uplynutím lehoty na odvolanie.

Dôsledky zrušenia

Ak zrušíte túto zmluvu, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou ďalších nákladov, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že ste si vybrali inú formu doručenia ako najprimeranejšie štandardné nami ponúkané doručenie), okamžite a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme od Vás dostali oznámenie o zrušení tejto zmluvy. Pri tomto splácaní používame rovnaké platobné prostriedky, ktoré ste pôvodne použili počas pôvodnej transakcie, pokiaľ sa s Vami výslovne nedohodlo inak; pri tejto splátke Vám nebudú účtované žiadne poplatky.

Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým sa nám produkty nevrátia alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste nám produkty zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Produkty nám musíte vrátiť alebo previesť okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní s účinnosťou odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota sa zachováva, ak produkty pošlete pred uplynutím 14-dennej lehoty.

Znášate priame náklady na vrátenie produktov.

Prípadné poškodenia produktov musíte zaplatiť, iba ak je možné tieto poškodenia pripísať akejkoľvek manipulácii Vami, ktorá nebola nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti produktov.

Kritériá vylúčenia alebo uplynutia platnosti

Právo na odvolanie nie je k dispozícii pre zmluvy


- na dodávku produktov, ktoré nie sú prefabrikované a pre ktorých výrobu je dôležitý individuálny výber alebo ustanovenie spotrebiteľom, alebo ktoré sú jednoznačne prispôsobené osobným požiadavkám spotrebiteľa;
- na dodávku produktov, ktoré sa môžu rýchlo pokaziť alebo ktorých dátum spotreby by sa rýchlo prekročil;
- na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktorá však môže byť dodaná najskôr 30 dní po uzavretí zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktorých je podnikateľ nemá žiadny vplyv;
- na doručovanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom. V prípade zmlúv právo na odvolanie predčasne zaniká


- na dodávku zapečatených výrobkov, ktoré nie sú vhodné na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak boli po dodávke odstránené ich plomby;
- na dodávku výrobkov, ak boli po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom, a to z dôvodu ich stavu;
- na dodanie zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola po dodaní plomba odstránená.

Vzor - formulár na odvolanie

(Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť.)

- Do Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland
, e-mail: info@cleanbeauty.ltd :

- Týmto (*)  odvolávame mnou/nami uzavretú zmluvu (*) o kúpe nasledujúcich produktov (*) /
poskytovanie nasledujúcej služby (*)

- Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)

- Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v prípade papierového oznámenia)
- Dátum

(*) Nesprávnu možnosť preškrtnite.

Nájdite svoj produkt