DOSTARCZAMY NA CAŁY ŚWIAT

Szukaj

Polityka zwrotu kosztów

Prawo odstąpienia dla konsumentów
(„Konsument” to każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej).

Instrukcje dotyczące unieważnienia

Prawo do odwołania
Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu jednego miesiąca bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi jeden miesiąc ze skutkiem od dnia,

- w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie produktów, pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej produktów w ramach standardowego zamówienia i ten/te produkty/produkty są/są dostarczane jednolicie;

- w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego produktu, pod warunkiem, że zamówiłeś kilka produktów w ramach standardowego zamówienia i produkty te są dostarczane osobno;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, adres e-mail: info@cleanbeauty.ltd) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą jasnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zabezpieczyć okres odstąpienia, wystarczy wysłać powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje cofnięcia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że wybrałeś inną formę dostawy niż najbardziej rozsądna standardowa dostawa oferowane przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do spłaty używamy tych samych sposobów płatności, których użyłeś pierwotnie podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami z tytułu tej spłaty.

Możemy odmówić spłaty do czasu zwrotu produktów do nas lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś produkty do nas, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz niezwłocznie zwrócić lub przekazać nam produkty, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz produkty przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Musisz zapłacić za jakąkolwiek amortyzację produktów tylko wtedy, gdy amortyzację tę można przypisać wszelkim czynnościom z Tobą, które nie były konieczne do sprawdzenia stanu, cech i funkcjonalności produktów.

Kryteria wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia nie jest dostępne dla umów

- o dostawę produktów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia ważny jest indywidualny wybór lub zastrzeżenie konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych wymagań;
- na dostawę produktów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
- za dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawieraniu umowy, które jednak mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy   i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na których przedsiębiorca nie ma wpływu;
- o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę. Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- w której przedmiotem świadczenia są produkty zapieczętowane, których po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę;
- o dostawę produktów, jeżeli zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich stan;
- o dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego

Wzór - formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.)

- Do Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, Adres e-mail:: info@cleanbeauty.ltd :

- Niniejszym odstępuję / odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/ przez nas (*) umowy zakupu następujących produktów (*)/
świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione dnia (*)/ otrzymane dnia (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
- Data

(*) Przekreśl nieprawidłową opcję.

Znajdź swój produkt