WIJ LEVEREN WERELDWIJD

Zoeken

Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een "consument" is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit die in overgrote mate niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten).

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is één maand met ingang van de dag,

- waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten in ontvangst heeft genomen, mits u één of meer producten in het kader van een standaardbestelling heeft besteld en dit/deze product(en) uniform wordt/worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product in ontvangst had genomen, mits u meerdere producten had besteld in het kader van een standaardbestelling en deze producten afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, E-mailadres: info@cleanbeauty.ltd) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstsupportermijn te vrijwaren, volstaat het dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een andere vorm van levering heeft gekozen dan de meest redelijke standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst van u hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u oorspronkelijk tijdens de oorspronkelijke transactie had gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden u geen kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat de producten aan ons worden geretourneerd of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten aan ons hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of over te dragen. De termijn wordt gehandhaafd als u de producten voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen opstuurt.

De directe kosten voor het retourneren van de producten zijn voor uw rekening.

U dient de eventuele waardevermindering van de producten alleen te betalen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan een behandeling met u die niet noodzakelijk was voor de controle van de staat, de kenmerken en de functionaliteit van de producten.

Criteria voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet beschikbaar voor contracten

- voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor een individuele selectie of bepaling door de consument belangrijk is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

- voor de levering van producten die snel kunnen bederven of waarvan de uiterste gebruiksdatum snel zou worden overschreden;

- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;

- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde producten, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien het zegel na de levering is verwijderd;

- voor de levering van producten die door hun toestand na de levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;

- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Specimen - herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug).

- Aan Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, E-mailadres: info@cleanbeauty.ltd :

- Ik/wij (*) herroep hierbij het door mij/ ons (*) gesloten contract met betrekking tot de aankoop van de volgende producten (*)/

de verlening van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Kruis de verkeerde optie aan.

Find your product