DODÁVÁME PO CELÉM SVĚTĚ

Hledat

Podmínky služby

Všeobecné obchodní podmínky a informace o zákazníkovi

I. Standardní obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které s námi jako dodavatelem (Cleanbeauty Ltd.) uzavíráte prostřednictvím webových stránek www.tannymaxx.com. Není-li dohodnuto jinak, bude zahrnutí jakýchkoli z vaší strany vlastních podmínek zamítnuto.

(2) „Spotřebitelem“ ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba, která vstupuje do právního vztahu za účelem, který nelze připsat jak její obchodní, tak ani profesní činnosti. Pojem „podnikatel“ označuje každou fyzickou a právnickou osobu (nebo oprávněné odpovědné partnerství), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své nezávislé profesní nebo obchodní činnosti.


§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej / koupě výrobků.

(2) Umístěním dotyčného výrobku na naši webovou stránku vám poskytujeme závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených ve specifikaci položky.

(3) Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím objednávkového systému e-shopu takto:

Výrobky určené k nákupu můžete vybírat a přidávat do „nákupního košíku“. Pomocí příslušných tlačítek na navigační liště lze nákupní košík kdykoliv otevřít a provést nutné změny.

Po vyvolání stránky „Pokladna“, zadání požadovaných osobních údajů a volbě platebních a přepravních možností se na stránce zobrazí souhrn objednávky.


Pokud k provedení úhrady jste zvolili možnost okamžitého převodu (např. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), budete přesměrováni do našeho online obchodu na stránce se souhrnem objednávky nebo platební bránu poskytovatele služby okamžitých převodů.

Pokud jste přesměrováni do systému okamžitých převodů, budete vyzváni k zadání svých údajů. Poté budete přesměrováni na stránku našeho e-shopu s přehledem vaší objednávky.

Před odesláním objednávky můžete překontrolovat veškeré údaje, příp. je upravit (lze taktéž provést v internetovém prohlížeči pomocí funkce „zpět“) nebo zrušit nákupní transakci.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ dojde k odeslání objednávky a vaší akceptaci objednávky právně závazným způsobem, jejíž důsledkem je uzavření kupní smlouvy.

(4) Vyřízení objednávky a zaslání všech údajů nutných k uzavření smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu a zčásti automatizovaným způsobem. Pro zajištění doručení příslušných e-mailových zpráv do vaší schránky, měli byste dbát na správném zadání své e-mailové adresy během vytváření objednávky. Zejména musíte zajistit, aby příslušné e-maily nebyly blokovány filtrem SPAM a nebyly přesunuty do složky Nevyžádaná pošta.

§ 3 Zadržovací právo, výhrada vlastnického práva


(1) Zadržovací právo můžete uplatnit, pouze pokud se v dané situaci jedná o nároky vyplývající ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 4 Záruka

(1) Platí zákonná zaruční práva.

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat, aby zkontroloval úplnost, viditelné vady a poškození vzniklé během přepravy, bezprostředně po doručení zboží a neprodleně písemně sdělil své stížnosti podnikateli a přepravní společnosti. Nevyhoví-li spotřebitel této žádosti, tato skutečnost nebude mít žádný vliv na jeho zákonná záruční práva.


§ 5 Rozhodné právo, místo plnění, jurisdikce

(1) Rozhodným právem bylo určeno právo německé. Tato volba práva se vztahuje pouze na zákazníky, pokud nevede ke zrušení ochrany zaručené kogentními ustanoveními práva země, ve které se nachází obvyklé místo bydliště příslušného zákazníka (zásada výhodnosti pochybnosti).

(2) Pokud nejste spotřebitel, ale podnikatel, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní institucionální fond, je naším místem podnikání místo jurisdikce i místo plnění pro všechny služby vyplývajících z našich existujících obchodních vztahů. Stejná podmínka platí pro situace, kdy nemáte obecné místo příslušnosti v Německu nebo EU, ani pro situace, kdy v době zahájení soudního řízení není známo místo pobytu nebo obvyklé místo pobytu. To nemá žádný vliv na možnost se obrátit na soud v jiné jurisdikci.

(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jsou výslovně nepoužitelná.


II. Informace o zákazníkovi

1. Kontakní údaje prodávajícího

Cleanbeauty Ltd.
First Floor
1 Penrose Dock
Cork
T23 KW81
Ireland
E-Mail: support@tannymaxx.com


Alternativní řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů (platforma ODR), kterou lze najít na adrese: https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr) .

2. Informace týkající se uzavření smlouvy

Technické kroky spojené s uzavřením smlouvy, samotným uzavíráním smluvního vztahu a možnostmi opravy jsou prováděny v souladu s ustanoveními „Uzavření smlouvy“, jež jsou součástí našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.).


3. Smluvní jazyk, uložení textu smlouvy

3.1 Smluvním jazykem je angličtina.

3.2 Celý text smlouvy neukládáme. Před odesláním objednávky lze z našeho e-shopu vytisknout nebo elektronicky uložit údaje o smlouvě pomocí tiskové funkce prohlížeče. Poté, co objednávku akceptujeme, údaje o objednávce, zákonem stanovené podrobnosti týkající se smluv o prodeji na dálku a standardní obchodní podmínky vám zašleme e-mailem.

4. Specifikace výrobku nebo služby

Základní specifikaci zboží a / nebo služeb naleznete v příslušné nabídce.


5. Cena a platební podmínky

5.1 Ceny uvedené v příslušných nabídkách představují celkovou cenu výrobků, stejně jako náklady na dopravu. Zahrnují všechny cenové prvky včetně souvisejících daní.

5.2 Náklady na dopravu zboží nejsou součástí kupní ceny. Jejich výši lze zobrazit kliknutím na příslušné tlačítko v příslušné nabídce našeho webu. V průběhu zadávání objednávky se zobrazují zvlášť. O tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena, pokud není potvrzeno bezplatné doručení zboží.

5.3 Pokud je zboží doručováno do zemí mimo Evropskou unii, mohou nám vzniknout nepřiměřené dodatečné náklady, jako je clo, daně nebo poplatky devizového obchodování, které se zavazujete uhradit.

5.4 Rovněž musíte uhradit náklady spojené s převody finančních prostředků v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba se realizuje mimo Evropskou unii.

5.5 Způsoby platby, které máte k dispozici, se zobrazují kliknutím na příslušné tlačítko na našem webu nebo jsou uvedeny v příslušné nabídce.

5.6 Není-li pro příslušné platební metody stanoveno jinak, jsou platební nároky vyplývající ze smlouvy splatné okamžitě.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky, datum dodání a stávající omezení dodávek, pokud existují, najdete kliknutím na příslušné tlačítko na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.

6.2 Jste-li spotřebitelem, zákonem je regulováno následující: Riziko náhodného zničení nebo znehodnocení prodaného zboží během přepravy na vás přechází až při dodání dotyčného zboží, bez ohledu na to, zda je přepravní operace pojištěna či nikoli. Tato podmínka neplatí, pokud k provedení přepravní operace jste nezávisle pověřili jinou přepravní společnost nebo osobu, kterou jsme neurčili ani neschválili.

7. Zákonná záruka

Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními „Záruka“ našich Všeobecných obchodních podmínek (část I).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Údaje o zákazníkovi byly zpracovány právníky, kteří se specializují na IT právo a pracují pro Händlerbund. Tyto VOP jsou stále kontrolovány, zda jsou v souladu s právním řádem. Händlerbund Management AG zaručuje právní bezpečnost textů a přebírá odpovědnost za upozornění. Podrobnější informace najdete zde: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service.).

Datum poslední aktualizace: 23.10.2019

Najděte svůj výrobek