Hledat
Hledat

Zásady vrácení peněz

Právo na odvolání pro spotřebitele
(„Spotřebitelem“ je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci, kterou v naprosté většině případů nelze připsat ani jejím obchodním ani nezávislým profesním činnostem.)

Pokyny k postupu při odvolání

Právo na odvolání
Máte právo zrušit tuto smlouvu do jednoho měsíce bez uvedení důvodů.
Doba odvolání je jeden měsíc s účinností ode dne,

- ve kterém jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali produkty, pokud jste si objednali jeden nebo více produktů v rámci standardní objednávky a tento/tyto produkt/produkty je/jsou dodáván/dodávány jednotně;

- ve kterém jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není přepravcem, převzali poslední produkt, pokud jste si objednali několik produktů v rámci standardní objednávky a tyto produkty jsou dodávány samostatně;

Abyste mohli uplatnit své právo na odvolání, musíte nás (Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, e-mailová adresa: info@cleanbeauty.ltd) informovat o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). K tomu můžete použít přiložený vzor odvolacího formuláře, který však není povinný.

V zájmu zabezpečení odvolací doby stačí zaslat oznámení o uplatnění odvolacího práva před uplynutím odvolací doby.

Důsledky odvolání

Pokud tuto smlouvu zrušíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste zvolili jinou formu dodání než nejrozumnější standardní doručení námi nabízené), okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme od vás obdrželi oznámení o zrušení této smlouvy. Pro tuto splátku používáme stejné platební prostředky, které jste původně použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; za vrácení této platby vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení platby, dokud nám produkty nevrátíte nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste nám produkty zaslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Produkty nám musíte vrátit nebo převést okamžitě, v každém případě nejpozději do 14 dnů s účinností ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Termín je zachován, pokud produkty odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení produktů uhradí spotřebitel.

Jakékoli odpisy produktů musíte zaplatit, pouze pokud lze tyto odpisy připsat jakékoli vaší manipulaci, která nebyla nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti produktů.

Kritéria pro vyloučení nebo ukončení platnosti

Právo na odvolání není k dispozici u smluv


- pro dodávku výrobků, které nejsou prefabrikované a pro jejichž výrobu je důležitý individuální výběr nebo ujednání ze strany spotřebitele, nebo které jsou jasně přizpůsobeny osobním požadavkům spotřebitele;
- pro dodávku produktů, které se mohou rychle zkazit nebo jejichž datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
- pro dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, která však může být dodána nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech trhu, na kterých podnikatel nemá žádný vliv;
- pro dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na odvolání předčasně zaniká u smluv


- pro dodávku zapečetěných výrobků, které nejsou vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla po dodávce odstraněna jejich plomba;
- pro dodání produktů, pokud byly po dodání neoddělitelně smíchány s jiným zbožím z důvodu jejich stavu;
- pro dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla po dodání odstraněna plomba.

Vzor - formulář pro odvolání

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.)

- Společnost Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, e-mailová adresa: info@cleanbeauty.com :

- Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme mnou/námi uzavřenou smlouvu týkající se nákupu následujících produktů (*)/
poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

- jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)
- Datum

(*) Škrtněte nesprávnou možnost.

Najděte svůj výrobek