ДОСТАВЯМЕ В ЦЯЛ СВЯТ

Политика за връщане

Право на отказ на потребителите
("Потребител" е всяко физическо лице, което сключва правна сделка, която в преобладаваща степен не може да бъде отнесена нито към търговска дейност, нито към независима професионална дейност.)

Инструкции за отказ

Право на отказ
Имате право да оттеглите този договор в рамките на един месец, без да посочвате никакви причини. 
Срокът на отмяна е един месец, считано от деня, 

- в който вие или трето лице, посочено от вас, което не е превозвач, сте взели във владение продуктите, при условие че сте поръчали един или повече продукти в обхвата на стандартна поръчка и този/тези продукт/продукти е/са доставени еднообразно; 

- в който вие или трето лице, посочено от вас, което не е превозвач, сте във владение на последния продукт, при условие че сте поръчали няколко продукта в рамките на стандартната поръчка и тези продукти се доставят отделно;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, Електронна поща: info@cleanbeauty.ltd) за вашето решение да оттеглите този договор чрез ясна декларация (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за оттегляне, който обаче не е задължителен.

Послeдствия от отказ

Ако оттеглите този договор, ние ще изплатим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали форма на доставка, различна от най-разумната стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и най-късно в рамките на 14 дни от деня, в който сме получили известието за оттегляне на договор от вас. Ние използваме същите средства за плащане, които първоначално сте използвали по време на първоначалната транзакция, за това изплащане, освен ако изрично не е уговорено друго с вас; няма да ви бъдат начислени никакви такси за върнатата сума. 

Можем да откажем погасяването, докато продуктите ни бъдат върнати или докато не представите доказателство, че сте ни изпратили продуктите обратно, в зависимост от това кое от двете е по-рано.

Трябва да ни върнете или прехвърлите продуктите незабавно и във всеки случай най-късно до 14 дни, считано от деня, в който ни уведомите за оттеглянето на този договор. Крайният срок се запазва, ако изпратите продуктите преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие поемате преките разходи за връщане на продуктите.

Трябва да платите за всяка амортизация на продуктите, само ако тази амортизация може да се дължи на каквото и да е отношение от ваша страна, което не е било необходимо за проверка на състоянието, характеристиките и функционалността на продуктите.

Критерии за изключение или изтичане

Правото на отказ не е налице за договори

- за доставка на продукти, които не са сглобяеми и за чието производство е важен индивидуален подбор или уговорка от потребителя или които са ясно съобразени с личните изисквания на потребителя;
- за доставка на продукти, които могат бързо да се развалят или чийто срок на годност би бил надвишена бързо;
- за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена към момента на сключване на договора, която обаче може да бъде доставена най-рано 30 дни след сключването на договора и чиято настояща стойност зависи от колебанията на пазара, върху които предприемачът няма влияние;
- за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на абонаментни договори. Правото на отмяна изтича преждевременно в случай на договори


- за доставка на запечатани продукти, които не са подходящи за връщане от съображения за опазване на здравето или хигиената, ако техният печат е отстранен след доставката;
- за доставка на продукти, ако те са смесени неразделно с други стоки след доставката, поради тяхното състояние;
- за доставка на звук или видеозапис или компютърен софтуер в запечатана опаковка, ако пломбата е била отстранена след доставката.

Образец - формуляр за отказ

(Ако искате да оттеглите договора, моля попълнете този формуляр и ни го изпратете обратно.)

- Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, Електронна поща: info@cleanbeauty.ltd

-  Аз/Ние (*) с настоящото писмо оттеглям/оттегляме сключения от мен/нас договор (*) относно закупуването на следните продукти (*)/
предоставянето на следната услуга (*)

- Поръчани на (*)/ получени на (*)

- Име на потребител(и)
- Адрес на потребител(и)
- Подпис на потребител(и) (само в случай на уведомление на хартия)
- Дата

(*) Зачеркнете невярното.

Намерете своя продукт